Εκπαιδεύσεις Στελεχών

«Εκπαιδεύσεις στελεχών ΧΕΝ»

Ομάδα - στόχος: Εθελόντριες που συμμετέχουν στη διοίκηση και την οργάνωση προγραμμάτων των Τοπικών Κέντρων ΧΕΝ.

Στόχος: Ενημέρωση, ενδυνάμωση, στήρικξη των γυναικών που στελεχώνουν τη ΧΕΝ τοπικά.

Μέθοδος: Διοργάνωση ημερίδων με εισηγήσεις σε ολομέλειες και εργασία σε ομάδες.

Υπεύθυνη Στελέχωση: Εξειδικευμένοι επιστήμονες, εθελόντριες και επαγγελματίες.