Συχνές Ερωτήσεις

 

  1. Τι είναι η ΧΕΝ;

Είναι Ίδρυμα – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικό, Κοινωφελές- που απευθύνεται μέσα από το έργο της σε όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως, σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΧΕΝ είναι γυναικεία, εθελοντική Οργάνωση, τα μέλη της είναι εθελόντριες και διοικείται από εθελόντριες. Μέσα από την εθελοντική συμμετοχή και την ανάληψη θέσεων ευθύνης οι γυναίκες αποκομίζουν πολύτιμη εμπειρία, που αναπτύσσει την προσωπικότητά τους και τις καθιστά ικανές να αναγνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο.

Στα προγράμματα και τις υπηρεσίες της, η ΧΕΝ απασχολεί και εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι ισότιμα συνεργάζονται με τις εθελόντριες για την επίτευξη των στόχων της Οργάνωσης.

 

  1. Ποιός είναι ο πλήρης τίτλος της;

Ο πλήρης τίτλος της Οργάνωσης είναι Χριστιανική Ένωση Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.) Ελλάδος και προκύπτει από την ακριβή απόδοση του αγγλικού Young Women’s Christian Association (Y.W.C.A.), όπως είναι γνωστή η ΧΕΝ παγκόσμια.

 

  1. Τί σημαίνει το «Χριστιανική»;

Θεμέλιο της ΧΕΝ αποτελούν οι χριστιανικές αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας και του σεβασμού, όπως αναφέρεται και στο Καταστατικό της. Η ΧΕΝ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλες τις γυναίκες, πέρα από κάθε θρησκευτική, εθνική, κοινωνική και φυλετική διάκριση, που αποδέχονται αυτές τις πανανθρώπινες αξίες, να αποτελέσουν κομμάτι της ζωής και της δράσης της για τη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους.

Η ΧΕΝ δεν είναι θρησκευτική οργάνωση, είναι αυτόνομη, αυτοχρηματοδοτούμενη και πλήρως ανεξάρτητη από κάθε άλλο οργανισμό ή φορέα.

  1. Τί σημαίνει το «Ένωση»;

Κάθε μέλος της ΧΕΝ αποδέχεται το κοινό όραμα, τις κοινές αξίες και αρχές της Οργάνωσης. Συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην επίτευξη της κοινής αποστολής, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μοναδικότητά του. Έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια παγκόσμια κοινότητα γυναικών που εργάζονται με συνέπεια και δέσμευση για τη δημιουργία ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσμου για όλους.

 

  1.  Τι σημαίνει το «Νεανίδων»;

Μέλη της ΧΕΝ μπορούν να είναι γυναίκες όλων των ηλικιών, οι οποίες αποδέχονται τις αρχές, τις αξίες και το όραμά της. Όμως αποτελεί καταστατική δέσμευση της ΧΕΝ από την σύστασή της έως τώρα ότι η ανάπτυξη της νέας γυναίκας και η ενδυνάμωσή της να αναγνωρίζει και να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να στέκεται αλληλέγγυα με γυναίκες σε όλο τον κόσμο, θα είναι το κυριότερο μέλημά της και η αποστολή της.

Η Παγκόσμια ΧΕΝ, θέλοντας να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των νέων γυναικών ορίζει ότι τα διοικητικά της όργανα θα στελεχώνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, από νέες γυναίκες κάτω των τριάντα ετών. Παράλληλα, έχει καλέσει όλες τις εθνικές ΧΕΝ –μέλη της να στρέψουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την ίδια κατεύθυνση.

 

  1. Γιατί η ΧΕΝ απευθύνεται μόνο στις γυναίκες;

Η ΧΕΝ πιστεύει ότι η ενεργοποίηση και η ενδυνάμωση των ίδιων των γυναικών, καθώς και η αλληλεγγύη μεταξύ τους μπορούν να μεταμορφώσουν τις δομές της εξουσίας για την προάσπιση της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς βία και πόλεμο για όλους.

Σε ό,τι αφορά τη Νεότητα (ανεξαιρέτως φύλου), σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και υπηρεσίες, καθώς η ανάπτυξη και η ενδυνάμωσή της αποτελεί καταστατικό της στόχο. Επίσης, έχει απευθύνει κατά καιρούς υπηρεσίες και σε άνδρες ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

  1. Σε ποιές γυναίκες απευθύνεται;

Η ΧΕΝ δεν κάνει κανενός είδους διάκριση λόγω εθνικότητας, καταγωγής, ιδεολογίας, θρησκεύματος ή κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. Το όραμά της είναι ένας κόσμος συμπερίληψης, όπου όλες οι γυναίκες θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.

Στη ΧΕΝ μπορούν να λάβουν υπηρεσίες και να συμμετέχουν στα προγράμματά της όλες οι γυναίκες ανεξαιρέτως.

Τα μέλη της ΧΕΝ είναι γυναίκες, οι οποίες αποδέχονται το όραμα, τους στόχους, τις αρχές και τις αξίες της, εκπαιδεύονται ως στελέχη και υποστηρίζονται, ώστε να αναλάβουν θέσεις ευθύνης μέσα στην Οργάνωση.

 

  1. Τί κάνει η ΧΕΝ;

H XEN, ως γυναικεία κοινωνική οργάνωση, ενδιαφέρεται και παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις συνηγορίας για την προάσπιση των γυναικείων και ανθρώπινων δικαιωμάτων και την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων.

Η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η πρόληψη και καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας, η υγεία των γυναικών (σεξουαλική, αναπαραγωγική, ψυχολογική), η συμβουλευτική γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών, η κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και το περιβάλλον είναι οι τομείς δραστηριοποίησης της Οργάνωσης τοπικά, εθνικά και παγκόσμια.

Κάθε τέσσερα χρόνια καθορίζονται οι θεματικές προτεραιότητες της Οργάνωσης από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας ΧΕΝ και δίνεται έμφαση σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες.

Οι παγκόσμιες προτεραιότητες διαμορφώνονται με τη συμβολή κάθε εθνικής ΧΕΝ – μέλους της Παγκόσμιας με βάση τις εμπειρίες και τη γνώση των ειδικών αναγκών των γυναικών στην κάθε χώρα ή περιοχή του πλανήτη.

Οι δράσεις της ΧΕΝ

 

  1. Πώς η ΧΕΝ χρηματοδοτεί τη δράση της;

Οι οικονομικοί πόροι της ΧΕΝ προέρχονται από τις συνδρομές των τοπικών ΧΕΝ – μελών της, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, καθώς και από δωρεές και χορηγίες ιδιωτών.

Όλα τα έσοδα αφιερώνονται στην εκπλήρωση των καταστατικών στόχων της Οργάνωσης και στο κοινωνικό της έργο με σεβασμό στις αρχές της και στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των γυναικών και της νεότητας ανεξαρτήτως φύλου.