Γυναίκα & Περιβάλλον

 

Το συλλογικό όραμα της ΧΕΝ για έναν κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης συνδέεται άρρηκτα με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερα σήμερα, η περιβαλλοντική καταστροφή επιβαρύνει πολλούς σημαντικούς τομείς, όπως τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, τα αποθέματα νερού, την ανθρώπινη υγεία, τους ανθρώπινους οικισμούς και τα μοντέλα μετανάστευσης καθώς πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους και για οικολογικούς λόγους.

Οι γυναίκες, που αποτελούν  την πλειοψηφία των φτωχών στον κόσμο, διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης σε αυτές τις επιβλαβείς επιπτώσεις και η ικανότητα τους να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ραγδαίες αλλαγές είναι περιορισμένη, καθώς ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια, τα οποία δεν τους επιτρέπουν να εισακουστούν  στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η ΧΕΝ εστιάζει στη σημαντική σχέση “γυναίκα – περιβάλλον” μέσα από δράσεις ενημέρωσης και συνηγορίας.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΕΝ

 

Η ΧΕΝ Ελλάδος μέσα από τη δημιουργία  υλικού και την ενεργό συμμετοχή των εθελοντριών της  σε προγράμματα και δράσεις για το Περιβάλλον,  στόχευσε και στοχεύει ως οργάνωση στην ευαισθητοποίηση, στην ενεργοποίηση και στην ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης.

 

Το 1988,

η ΧΕΝ Ελλάδος με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλοντος και με την επιδότηση της ΕΟΚ και του Μορφωτικού Ιδρύματος Ευρώπης, δημιούργησε φάκελο υλικού με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας. Ο φάκελος και η “Κινητή Έκθεση για την Ανακύκλωση” ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα με την ενεργό συμμετοχή και στήριξη του εθελοντικού δυναμικού της ΧΕΝ.

 

Τη δεκαετία του 1990,

η ΧΕΝ Ελλάδος δημιούργησε και προώθησε το Πανελλήνιο Πρόγραμμα “Περιβάλλον”  με πέντε βασικές θεματικές : Υγεία, Ενέργεια, Μόλυνση του Νερού, Μόλυνση του Αέρα και Μόλυνση του Εδάφους.

 

Σήμερα,

Η ανακύκλωση και τα απορρίμματα, η χημεία στο νοικοκυριό, η αγωγή του καταναλωτή είναι μερικά από τα επιμέρους θέματα, τα οποία ακόμη και σήμερα εμπνέουν δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά.