Συνηγορία

Συνηγορία

Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ανάπτυξη των ικανοτήτων ηγεσίας και της συλλογικής δύναμης των κοριτσιών και γυναικών αποτελούσαν ανέκαθεν βασικές προτεραιότητες της ΧΕΝ.

Η Οργάνωση εργάζεται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για να επηρεάσει τις πολιτικές, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που καταπατούν τα δικαιώματα και περιορίζουν το ηγετικό δυναμικό των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών. Συνεργάζεται με οργανισμούς και μετέχει σε τοπικά και διεθνή fora, καθώς και ερευνά και εγκαλεί τις κυβερνήσεις να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις.

Εκπαιδεύει, κινητοποιεί και ενδυναμώνει τα κορίτσια και τις γυναίκες, ώστε για να επιφέρουν τη θετική κοινωνική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες, αλλά και να υπερασπιστούν την ισότητα των φύλων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η φωνή των νέων γυναικών και κοριτσιών πρέπει να ενδυναμωθεί, για να ακουστεί δυνατά στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ώστε να υιοθετηθούν πολιτικές εξάλειψης του ρατσισμού και των ανισοτήτων και να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια για όλους.

Η ΧΕΝ υποστηρίζει και υλοποιεί δράσεις συνηγορίας που αφορούν την προάσπιση των γυναικείων δικαιωμάτων και την προαγωγή της θέσης της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες, την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την εξάλειψη της έμφυλης βίας, την υπεράσπιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, και γενικότερα την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο.