Οι Θετικές Δράσεις στην Παγκόσμια ΧΕΝ

για τις νέες γυναίκες και την ανέλιξή τους στην ηγεσία

Οι Θετικές Δράσεις στην Παγκόσμια ΧΕΝ

«Το όραμα της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι ένας κόσμος πλήρους συμπερίληψης, όπου η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η υγεία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η φροντίδα για το περιβάλλον προωθούνται και υποστηρίζονται από τη γυναικεία ηγεσία. Η Παγκόσμια ΧΕΝ αναγνωρίζει την ίση αξία όλων των ανθρώπων…

«Ο σκοπός της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία και την συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους» (Άρθρο 4)

Το 2011 στη Ζυρίχη, το 27ο Παγκόσμιο Συμβούλιο της ΧΕΝ ενέκρινε μια τετραετή συμβουλευτική διαδικασία για τον οραματισμό του μέλλοντος. Ο στόχος ήταν το κίνημα να ακολουθήσει μια τολμηρή κοινή ατζέντα που θα εξασφάλιζε μια δυνατή αίσθηση του συλλογικού μας μέλλοντος και θα αναγνώριζε κοινούς στόχους, οι οποίοι θα πραγματοποιούνταν μέσω τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων δράσεων. Όλες οι οργανώσεις – μέλη συμφώνησαν να εργαστούν προς την δημιουργία μιας οραματικής ατζέντας, την οποία οι κοινότητες θα έκαναν κτήμα τους, θα τη μοιράζονταν και θα την εξέφραζαν μέσω μια ποικιλίας προσεγγίσεων και χρονοδιαγραμμάτων. (Πρακτικά, World Council, 2011).

Ο τωρινός κόσμος αποτελείται από 7 δισεκατομμύρια άτομα, από τα οποία τα 1.8 δισεκατομμύρια είναι νέοι. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι μέχρι το 2035 ο πληθυσμός του κόσμου θα τριπλασιαστεί με τους νέους να αποτελούν την πλειονότητα.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, η πλειοψηφία των νέων θα είναι κορίτσια. Αυτή η τάση θα επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα λήψης αποφάσεων, στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην κατανάλωση και στο είδος των υπηρεσιών που θα χρειάζονται οι κοινότητες, ειδικά όσο αφορά τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια.

Πρέπει να αναμένουμε τον θετικό ρόλο που θα μπορούν να παίξουν οι μορφωμένοι, ενδυναμωμένοι και επιδέξιοι νέοι στην προώθηση της ειρήνης,  της δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων και στη φροντίδα για το περιβάλλον μας.

Σε έναν κόσμο με ανισότητες μεταξύ των φύλων, με βία και με περιθωριοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών, είναι απολύτως απαραίτητο να μετασχηματίσουμε το ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών και ταυτόχρονα να αλλάξουμε τις δομές ισχύος και τις γενεσιουργούς αιτίες της καταπάτησης δικαιωμάτων, των συγκρούσεων, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης.

Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των φτωχών στον κόσμο και διατρέχουν επίσης τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης στις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών και της ανθρωπογενούς καταστροφής του περιβάλλοντος…

Η αυξανόμενη ένταση και συνθετότητα των ένοπλων συγκρούσεων και της κατοχής, η εθνοτική βία, η στρατιωτική καταπίεση, η τρομοκρατία και η εύθραυστη διακυβέρνηση συνεχίζουν να έχουν καταστροφικές συνέπειες στις γυναίκες, στις οικογένειες και στις κοινότητες

Το κίνημα της ΧΕΝ πρέπει να στηρίξει και να γίνει μια πηγή διεκδίκησης και επιβεβαίωσης της αξιοπρέπειας και ηγεσίας όλων των γυναικών στην εκκλησία και την κοινωνία.

Με έτος ίδρυσης το 1855, η ΧΕΝ είναι η παλαιότερη οργάνωση διοικούμενη από γυναίκες που έχει με συνέπεια εστιάσει στο χτίσιμο της ηγεσίας των νέων γυναικών και των κοριτσιών και στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα.

Η ΧΕΝ έχει συνδεδεμένες οργανώσεις σε 108 χώρες και έχει αναπτυσσόμενες ομάδες σε ακόμα 19 χώρες … Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας πλήρης, παγκόσμιος λογιστικός έλεγχος του κινήματος για να καταγραφούν τα αποτελέσματα μας και οι ικανότητες μας και να παραχθούν πληροφορίες που θα τοποθετήσουν το κίνημα μας στο μέλλον. Εντούτοις, αυτό είναι που επιτρέπει στην ΧΕΝ να συνδεθεί με τις γυναίκες και τα κορίτσια και να έχει επίδραση στις ζωές τους σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Οι Κοινές μας Αξίες:

Το καταστατικό της Παγκόσμιας ΧΕΝ και άλλες πολιτικές έχουν πολλές φορές επανορίσει τις κοινές μας αξίες. Αυτές περιλαμβάνουν:

Τοποθέτηση της ενδυνάμωσης των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών στο κέντρο της δουλειάς μας.

Τιμή στα χριστιανικά μας θεμέλια, αποδεχόμενες όμως γυναίκες κάθε θρησκείας και προέλευσης.

Σεβασμός της διαφορετικότητας και στήριξη των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: της συμμετοχής, της ισότητας και μη διάκρισης και της λογοδοσίας.

Αγώνας για την άσκηση διαγενεακής και κοινής ηγεσία.

Προώθηση του εθελοντισμού και των αποτελεσματικών συνεργασιών που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Καθιέρωση δικών μας προδιαγραφών, που μας βοηθούν να λειτουργήσουμε με ακεραιότητα και να εξασφαλίσουμε ορθή διακυβέρνηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, εξακολουθώντας να τιμούμε την ιστορία του κινήματος της ΧΕΝ, το συνεχιζόμενο έργο και τη διαφορετικότητα.

Οι τακτικές μας: Ηγεσία, Υπηρεσίες, Ηγεσία και Συνηγορία: Ο βασικός σκοπός της ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία των γυναικών και κοριτσιών και με κοινή εργασία να δημιουργήσει έναν κόσμο δικαιοσύνης, ειρήνης, ελευθερίας, υγείας, και φροντίδας προς το περιβάλλον.

Η αποστολή και η εντολή του κινήματός μας εξασφαλίζουν ότι έχουμε αποτελεσματικές, ενδυναμωμένες ηγέτιδες για να διοικήσουν τις ΧΕΝ μας. Παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε επίσης την στρατηγική συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να πετύχουμε τους στόχους μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες, προγράμματα και αποτελεσματική συνηγορία. Οι ΧΕΝ μας πρέπει να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανταπόκριση στις πρακτικές, άμεσες ανάγκες των γυναικών και, ταυτόχρονα, στην αντιμετώπιση των βασικών αυτιών της ανισότητας, των διακρίσεων, του αποκλεισμού ή της φτώχειας.

….

 Η Διοίκηση της Παγκόσμιας ΧΕΝ έχει υιοθετήσει και συστήνει τα παρακάτω ως τον συλλογικό, τολμηρό και μετασχηματιστικό στόχο του 2035 προς υιοθέτηση από το 28ο Συμβούλιο της Παγκόσμιας ΧΕΝ:

Μέχρι το 2035, 100 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια μετασχηματίζουν τις δομές ισχύος για να δημιουργήσουν δικαιοσύνη, ισότητα των φύλων και ένα κόσμο χωρίς βία και πόλεμο, διοικώντας μια βιώσιμη ΧΕΝ, που συμπεριλαμβάνει όλες τις γυναίκες.

Το κίνημα της ΧΕΝ πρέπει να αντιμετωπίσει τις υπόγειες ρίζες των ανισοτήτων, των παραβιάσεων δικαιωμάτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού των γυναικών καθώς και το χάσμα στην πρόσβασή τους στις ευκαιρίες.

Ο μετασχηματισμός των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και πολιτικών δομών ισχύος που επί του παρόντος εκφράζονται μέσα από την πατριαρχία είναι απαραίτητος. Αυτό θα απαιτήσει μια πλήρη ανάλυση της εξουσίας καθώς και αλλαγές μέσα και έξω από το κίνημα για να αντιμετωπιστούν θέματα που σχετίζονται με προνόμια και δικαιώματα, ειδικά σε σταυροδρόμια της φυλής, της τάξης, της κάστας και του φύλου.

Ισότητα των φύλων σημαίνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες και τα αγόρια και τα κορίτσια θα έπρεπε να χαίρουν ίσων δικαιωμάτων, ευθυνών και ευκαιριών. Επίσης, σημαίνει πως τα συμφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών λαμβάνονται εξίσου υπόψη ενώ αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα εντός αυτών των ομάδων.

Η Σύμβαση για τη Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) ορίζει την διάκριση ως «κάθε διαχωρισμό, αποκλεισμό ή περιορισμό με βάση το φύλο, που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστροφή ή ακύρωση της αναγνώρισης, της απόλαυσης ή άσκησης εκ μέρους των γυναικών –ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους κατάστασης- σε μια βάση ισότητας ανδρών και γυναικών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό ή άλλο τομέα» (Άρθρο 1). Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες της ΧΕΝ συχνά στοχεύουν στα συμπτώματα της διάκρισης βάσει του φύλου. Παρόλα αυτά, ο στόχος του 2035 διασφαλίζει ότι η ΧΕΝ εργάζεται με τους συνεργάτες της για να μετασχηματίσει τον κόσμο ώστε και οι γυναίκες και οι άνδρες να έχουν ίση εκτίμηση, ίσες ευκαιρίες και ίση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Η ΧΕΝ αγκαλιάζει πλήρως τη διαφορετικότητα στη φυλή, την εθνικότητα, την υγεία, το status, την κοινωνική τάξη, την κάστα, τις ειδικές ικανότητες, την ιθαγένεια, όλες τις ηλικίες, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την πίστη.

Το 2035 η Παγκόσμια ΧΕΝ θα γίνει μια οργάνωση μελών με ευέλικτες, καινοτόμες συνεργασίες εντός των χωρών και διεθνώς, η κάθε μία από τις οποίες θα ακολουθεί συγκεκριμένα πρότυπα προσέλκυσης μελών και ενεργοποίησης του κινήματος.

Η Παγκόσμια ΧΕΝ, θα καθιερωθεί ως φωνή, ηγέτης, σύνοδος, υπερασπιστής και σημείο αναφοράς για την ηγεσία των νέων γυναικών και κοριτσιών σε όλον τον κόσμο.

 

«Το μέλλον δεν είναι ένας τόπος προς τον οποίο πηγαίνουμε, αλλά ένας τόπος που δημιουργούμε. Δεν πρέπει να βρούμε αλλά να φτιάξουμε τα μονοπάτια και καθώς θα τα φτιάχνουμε θα αλλάζουμε και εμείς και ο προορισμός.» John H Schaar