1.468 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ και δήμους

1.468 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΟΤΑ και δήμους

 Έκδοση Προκήρυξης  13Κ/2021 για την πλήρωση 1.468 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α και Δήμους

Εκδόθηκε η 13Κ/2021  Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.  (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ). Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Η 13Κ/2021 αφορά στην πλήρωση 1.468 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).