ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΗΓΕΣΙΑ

«Ο σκοπός της Παγκόσμιας ΧΕΝ είναι να αναπτύξει την ηγεσία και τη συλλογική δύναμη των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο για να επιτευχθεί δικαιοσύνη, ειρήνη, υγεία, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία και ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους» (Άρθρο 4 Καταστατικού Παγκόσμιας ΧΕΝ)

 

Η ΧΕΝ μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς και να ηγηθούν θετικών κοινωνικών αλλαγών στις κοινότητες τους με στόχο ένα δίκαιο και ειρηνικό κόσμο για όλους.

Η ΧΕΝ πιστεύει στη δύναμη των γυναικών, των νέων γυναικών και των κοριτσιών να αλλάξουν τη ζωή τους και για το λόγο αυτό αντιμάχεται τα έμφυλα στερεότυπα και αγκαλιάζει την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητά τους. Πιστεύει, επίσης, ότι η ενσυναίσθηση, η ειλικρίνεια, το θάρρος και η υιοθέτηση των αρχών χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της γυναικείας ηγεσίας.

 

Η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων στη ΧΕΝ

Η ΧΕΝ οφείλει να δημιουργεί ασφαλείς χώρους όπου όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα τους:

 • αισθάνονται οικεία,
 • μοιράζονται ελεύθερα σκέψεις και εμπειρίες,
 • ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συστηματικά για την ανάπτυξη των ηγετικών τους δεξιοτήτων με υλικό σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους,
 • αναπτύσσουν δράσεις για σημαντικά γυναικεία ζητήματα και συνηγορούν για τη δημιουργία ενός ασφαλούς κόσμου για όλους.

 

Η Ηγεσία Νέων Γυναικών (Rise UP: A leadership Course for young women) 

Η Παγκόσμια ΧΕΝ στο πλαίσιο υλοποίησης του οραματικού της στόχου για το 2035 προωθεί την ηγεσία των νέων γυναικών με το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Rise UP: A leadership Course for young women.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από νέες γυναίκες και παρέχει ενδυνάμωση και γνώσεις, ώστε να μάθουν πώς να απευθύνονται σε διεθνή όργανα, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να ζητούν αποκατάσταση της νομιμότητας και αναγνώριση των διεθνών συμβάσεων σε θέματα, όπως:

 • Ειρήνη, Ασφάλεια και Ισότητα των Φύλων
 • Κλιματική Δικαιοσύνη και Ισότητα των Φύλων
 • Παράνομη Διακίνηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση Γυναικών
 • Έμφυλη Βία
 • Οικονομική Δικαιοσύνη και Ισότητα των Φύλων
 • Παιδικός, Πρώιμος και Αναγκαστικός Γάμος
 • Πρόωρη και Ακούσια Εγκυμοσύνη
 • Σεξουαλικά και Αναπαραγωγικά Δικαιώματα
 • Εκφοβισμός και Διαδικτυακός Εκφοβισμός
 • Πανανθρώπινες Αξίες και Φεμινισμός